Handelsbetingelser


Generelle oplysninger:
 

NST DK. A/S
CVR nr.: 25844998
Hvidkærvej 27
5250 Odense SV
Danmark
salg@nst-dk.dk
Tlf.: +45 7020 4310
Fax: +45 7020 5810
 

Telefontider:
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.00
 
Lager åbningstider:
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag : 8.00 - 15.00

Bestilling af varer:
Mandag - torsdag inden kl 15.00
Fredag inden kl 14.00

Alle bestillinger på lagervarer, modtaget i lagerets åbningstid, forventes ekspederet samme dag.

Frit leveret i Danmark ved køb over DKK 3.000,- netto ex. moms.
Alle pakker pålægges et miljøgebyr på DKK 25,00


Salgs- og leveringsbetingelser:

Priser:

Alle priser er i danske kroner/DKK og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, valutakursændringer m.v.

Betaling:
Alle fakturaer skal erlægges senest 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives det skyldige beløb rente med 2,0% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er gyldigt betalt.

Tilbud:
Alle oplysninger vedr. data, tilbud og lign. er kun bindende for NST DK. A/S, såfremt skriftlig aftale derom foreligger. NST DK. A/S vil kun være bundet af tilbud i 14 dage fra tilbudets datering.

Levering:
Medmindre andet aftales, leveres alle ordre Ex Works (Incoterms 2000) NST DK. A/S, Odense SV. Alle indenlandske pakker/paller leveres af Danske Fragtmænd A/S. Alle ordrer leveres inkl. emballage med mindre andet aftales. Leveringen tilstræbes fra dag til dag eller efter aftale.
Frit leveret i Danmark ved køb over 3.000 kr. netto ex. moms.
 
NST DK. A/S hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab eller for andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelser.
 
Force Majeure:
I tilfælde af forsinkelse, mangler eller i øvrigt har NST DK. A/S intet ansvar, hvis baggrunden herfor skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som NST DK. A/S ikke er herre over, eksempelvis brand, vandskade, naturkatastrofer, krig og anden lignende force majeure-situation.
 
NST DK. A/S er ligeledes ansvarsfri, hvis de ovennævnte omstændigheder foreligger hos eventuelle underleverandører til NST DK A/S.
 
Returnering af varer:
Returnering af varer accepteres kun ved forudgående aftale med NST DK. A/S. Vi forbeholder os ret til at fratrække påløbende omkostninger, minimum 15 % af fakturaprisen. Alle forsendelser, der afsendes som ufranko, med mindre dette er aftalt, vil blive afvist. Annullering af ordre på specielt fremskaffet/fremstillet eller ikke lagerførte varer accepteres ikke.
 
Reklamationer:
Såfremt de leverede materialer er behæftet med fejl/mangler, skal dette underrettes NST DK. A/S skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse.
I modsat fald fortabes retten til erstatning.
 
Beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes ikke af NST DK. A/S.
 
NST DK. A/S hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab eller for andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af mangler.
 
Ejendomsforhold:
De leverede varer/produkter forbliver NST DK. A/S ejendom indtil fuld og endelig betaling inkl. evt. tillagt forrentning har fundet sted. Køber er gjort opmærksom på nærværende ejendomsforbehold ved handlens indgåelse.
 
Ansvarsfraskrivelse:
Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab i anledning af mangler, forsinkelse eller i øvrigt, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra NST DK A/S.
 
NST DK A/S’s ansvar er i alle tilfælde begrænset til den omstridte vares fakturaværdi ekskl. moms.
 
Produktansvar:
NST DK. A/S kan alene blive ansvarlig for skade på personer og ting, som det leverede produkt forvolder (produktansvar) i det omfang en sådan skade, som ifølge ufravigelige lovbestemmelser i produktansvarsloven eller udviklet retspraksis endeligt skal afholdes af NST DK. A/S, dog således at køber har krav på erstatning svarende til det dækningsomfang NST DK A/S har tegnet forsikring for.
 
NST DK. A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, tidstab eller for andet indirekte tab.
 
Værneting og lovvalg:
Ved ethvert mellemværende opstået i anledning af køber er det NST DK. A/S ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.
 
Såfremt NST DK. A/S bestemmer, at tvisten skal afgøres ved voldgift, afgøres denne efter “Regler om forenklet voldgiftsproces ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten har hjemsted i Odense.
 
Såfremt NST DK. A/S bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole, er Retten i Odense eller Østre Landsret værneting efter NST DK. A/S’s valg. NST DK. A/S er dog berettiget til at anlægge sag ved købers hjemting eller anden ret, der efter reglerne i retsplejeloven er værneting for kravet.
 
Alle tvister, som måtte opstå mellem NST DK. A/S og køber, herunder fortolkning af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal udelukkende afgøres efter dansk ret. Købeloven finder anvendelse, medmindre der ved disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gjort afvigelse herfra.
 
Ansvar:
Alle oplysninger i dette katalog er vejledende og bringes uden ansvar for NST DK. A/S. Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
 
© 2016 - Indhold må ikke eftergives på nogen måde, uden skriftlig accept fra NST DK. A/S.