BELYSNING & TILBEHØR

BELYSNING & TILBEHØR

Byggestrømstavle

Byggestrømstavle

KABLER & TILBEHØR

KABLER & TILBEHØR

KABELBINDERE

KABELBINDERE

VARMEKABLER

VARMEKABLER

EL ARTIKLER

EL ARTIKLER

KABELSKO MM.

KABELSKO MM.

KRYMP & TILBEHØR

KRYMP & TILBEHØR

SMÅ-EL

SMÅ-EL

CEE MATERIEL

CEE MATERIEL

VÆRKTØJ

VÆRKTØJ

RESTSALG

RESTSALG

Handelsbetingelser


Generelle oplysninger:
 

NST DK. A/S
CVR nr.: 25844998
Hvidkærvej 27
5250 Odense SV
Danmark
salg@nst-dk.dk
Tlf.: +45 7020 4310
Fax: +45 7020 5810

 

Telefontider:
Mandag - torsdag: 7.00 - 16.00
Fredag: 7.00 - 15.00
 
Fra 1 april 2024 
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.00

 
Lager åbningstider:
Mandag - torsdag: 7.00 - 16.00
Fredag : 7.00 - 15.00
 
Fra 1 april 2024 
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.00

Bestilling af varer:
Mandag - torsdag inden kl 15.30

Fredag inden kl 14.30

Alle bestillinger på lagervarer, modtaget i lagerets åbningstid, forventes ekspederet samme dag.
Alle forsendelser sendes UFRANKO
Alle forsendelser pålægges et miljøgebyr på DKK 55,00

 


Salgs- og leveringsbetingelser:

Priser:

Prisberegning sker på basis af NST DK. A/S til hver tid gældende prisliste. Priser er angivet ekskl. Moms, fragt mv. og med forbehold for dokumenterede, væsentlige ændringer i forhold, som vedrører den aftalte leverance, og som NST DK. A/S ikke har rådighed over f.eks. valutakurser, priser fra underleverandører, fragt, told, skatter og afgifter mv. Alle priser er i danske kroner/DKK og kan ændres uden yderligere varsel. Kunder som har samhandelsaftaler med NST DK. A/S varsles iht. indgåede aftaler.


Betaling:

Alle fakturaer skal erlægges senest 14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives det skyldige beløb rente med 2,0% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er gyldigt betalt.

 

MobilPay:

NST DK A/S er dedikeret til at levere en problemfri og effektiv købsoplevelse for vores kunder. Som en del af vores bestræbelser på at imødekomme moderne betalingsmetoder, tilbyder vi muligheden for at foretage betalinger via MobilePay.

Ved at anvende MobilePay som betalingsmetode anerkender og bekræfter kunden, at der pålægges et gebyr på 1% af ordreværdien. Dette gebyr dækker de omkostninger, som NST DK. A/S pålægges ved brugen af MobilePay som betalingsgateway.

Kunden forpligter sig til at betale det fulde beløb, inklusive gebyret, ved brug af MobilePay, medmindre andet er skriftligt aftalt med NST DK. A/S.

NST DK. A/S forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne, herunder gebyret for MobilePay-betalinger, uden forudgående varsel til kunderne.


Tilbud:

Alle oplysninger vedr. data, tilbud og lign. er kun bindende for NST DK. A/S, såfremt skriftlig aftale derom foreligger. NST DK. A/S vil kun være bundet af tilbud i 14 dage fra tilbudets datering.

 

Skaffevarer:

Alle skaffevarer pålignes et gebyr på minimum 499 kr. Ekstraordinære omkostninger kan pålignes separat.

 

Levering:

Medmindre andet aftales, leveres alle ordre Ex Works (Incoterms 2000) NST DK. A/S, Odense SV. Alle indenlandske pakker/paller leveres af Danske Fragtmænd A/S. Alle ordrer leveres inkl. emballage med mindre andet aftales. Leveringen tilstræbes fra dag til dag eller efter aftale. Ved levering på byggepladser og leverancer som må stilles uden kvittering vil blive pålagt et pallegebyr. Såfremt der ikke modtages byttepaller ved leveringen af godset, så efterfaktureres pallerne efter følgende takster 1/1 palle 115 kr., ½ palle 95 kr. ¼ palle 75 kr. og engangspaller 50 kr.

Ved forgæves levering og dermed genudkørsel, påhviler omkostningen til dette, kunden.
 
NST DK. A/S hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab eller for andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelser.
 
Force Majeure:

I tilfælde af forsinkelse, mangler eller i øvrigt har NST DK. A/S intet ansvar, hvis baggrunden herfor skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som NST DK. A/S ikke er herre over, eksempelvis brand, vandskade, naturkatastrofer, krig og anden lignende force majeure-situation.
 
NST DK. A/S er ligeledes ansvarsfri, hvis de ovennævnte omstændigheder foreligger hos eventuelle underleverandører til NST DK A/S.
 
Returnering af varer:

Returnering af varer accepteres kun ved forudgående aftale med NST DK. A/S. Vi forbeholder os ret til at fratrække påløbende omkostninger, minimum 15 % af fakturaprisen, dog minimum 150 DKK. Returnering af varer skal ske indenfor 30 dage fra leveringsdato. Alle forsendelser, der afsendes som ufranko, med mindre dette er aftalt, vil blive afvist. Annullering af ordre på specielt fremskaffet/fremstillet eller ikke lagerførte varer accepteres ikke. Varer som returneres til NST DK. A/S skal returneres i orginal tilstand. NST DK. A/S forholder sig rette til at afvise returnering af brugte og/eller beskradige varer.
 
Reklamationer:

Såfremt de leverede materialer er behæftet med fejl/mangler, skal dette underrettes NST DK. A/S skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse.
I modsat fald fortabes retten til erstatning.
 
Beskadigelser og forsinkelser under forsendelsen erstattes ikke af NST DK. A/S.
 
NST DK. A/S hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab eller for andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af mangler.
 
Ejendomsforhold:

De leverede varer/produkter forbliver NST DK. A/S ejendom indtil fuld og endelig betaling inkl. evt. tillagt forrentning har fundet sted. Køber er gjort opmærksom på nærværende ejendomsforbehold ved handlens indgåelse.
 
Ansvarsfraskrivelse:

Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab i anledning af mangler, forsinkelse eller i øvrigt, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra NST DK A/S.
 
NST DK A/S’s ansvar er i alle tilfælde begrænset til den omstridte vares fakturaværdi ekskl. moms.
 

Produktansvar:

NST DK. A/S kan alene blive ansvarlig for skade på personer og ting, som det leverede produkt forvolder (produktansvar) i det omfang en sådan skade, som ifølge ufravigelige lovbestemmelser i produktansvarsloven eller udviklet retspraksis endeligt skal afholdes af NST DK. A/S, dog således at køber har krav på erstatning svarende til det dækningsomfang NST DK A/S har tegnet forsikring for. NST DK. A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, tidstab eller for andet indirekte tab.

Værneting og lovvalg:

Ved ethvert mellemværende opstået i anledning af køber er det NST DK. A/S ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

 
Såfremt NST DK. A/S bestemmer, at tvisten skal afgøres ved voldgift, afgøres denne efter “Regler om forenklet voldgiftsproces ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten har hjemsted i Odense.
 
Såfremt NST DK. A/S bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole, er Retten i Odense eller Østre Landsret værneting efter NST DK. A/S’s valg. NST DK. A/S er dog berettiget til at anlægge sag ved købers hjemting eller anden ret, der efter reglerne i retsplejeloven er værneting for kravet.
 
Alle tvister, som måtte opstå mellem NST DK. A/S og køber, herunder fortolkning af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal udelukkende afgøres efter dansk ret. Købeloven finder anvendelse, medmindre der ved disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gjort afvigelse herfra.
 
Ansvar:

Alle oplysninger i dette katalog er vejledende og bringes uden ansvar for NST DK. A/S. Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl.
 
© 2020 - Indhold må ikke eftergives på nogen måde, uden skriftlig accept fra NST DK. A/S.